sual - question

Azərbaycan dili English français
Kim ? Who? Qui ?
Nə ? What? Quoi ?
Hansı ? Which? Quel ?
Necə ? How? Comment ?
Nə qədər ?
Neçə dənə ?
How much?
How many?
Combien ?
Harada ? Where? Où ?
Nə vaxt ? When? Quand ?
Niyə ? Why? Pourquoi ?
Çünki ... Because... Parce que ...
cavab the answer la réponse